>

Za geodetske poslove

Ovlašteni inženjer geodezije Ivica Tušinec

Usluge geodetske izmjere na terenu i izrade geodetskih elaborata.

Praćenje izgradnje građevinskih objekata i prometnica.

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata 

O nama

Pervisus d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za katastarsko - geodetske poslove. Bavimo se obavljanjem geodetskih usluga za potrebe privatnih investitora te građevinskih i drugih poduzeća a imamo i poslovnu suradnju sa odvjetnicima, arhitektima i građevinskim vještacima.

Radimo na području cijele Hrvatske, a najviše na području Zagreba, Samobora i Svete Nedelje.

Prema rješenju Državne geodetske uprave imamo ovlaštenje za obavljanje poslova:

- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
- Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrada geodetskog projekta, izrada elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
- Izrada situacija nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
- Iskolčenje građevina
- Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Iz područja inženjerske djelatnosti bavimo se:

- Iskolčenjem svih vrsta objekata
- Izradom elaborata kubatura iskopa i nasipa pri građevinskim radovima
- Praćenjem visinskih i položajnih pomaka objekata pri izgradnji

Ostale djelatnosti:

- Suradnja pri izradi etažnih elaborata
- Snimanje stvarnog stanja u svrhu utvrđivanja međa katastarskih čestica
- Savjetodavne usluge pri kupoprodaji zemljišta
- Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Usluge

Geodetski projekt

Zakonom o prostornom uređenju i Zakon o gradnji od 01.01.2014 sastavni dio projektne dokumentacije je geodetski projekt kao nova vrsta geodetskog elaborata.

Geodetski projekt sadrži podatake terenske izmjere, podatke katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija, nacrte, elaborate i dokumenate kojima se usklađuje stanje katastra i zemljišne knjige sa stanjem u naravi, formira građevna čestic te sadrži elemente za iskolčenje građevine i prijavne listove za evidentiranje građevine.

Geodetski projekt se izrađuje kao poosebni dio idejnog ili glavnog projekta te mora biti usklađen s ostalim projektima koji su sastavni dio lokacijske ili građevinske dozvole.

Geodetski projekt izrađuje se za potrebe ishođenja:

- Lokacijske dozvole kojom se određuje formiranje građevinske čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

- Građevinske dozvole za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt sadrži:

- geodetski situacijski nacrt - visinski snimak terena, međa i ostalih karakterističnih detalja bitnih za projektiranje.

- geodetsku situaciju građevine na kojoj se prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom.

- Izvješće o utvrđivanju međa koje potpisuje investitor i svi susjedi prema kojima se utvrđuju međe građevinske čestice.

- Prijavne listove za parcelaciju zemljišta sa pripadajućim kopijama plana

- Prijavne listove za evidentiranje građevine sa pripadajućim kopijama plana

Geodetski projekt se predaje u nadležni katastarski ured na pregled i potvrdu.

Po ishođenju lokacijske ili građevinske dozvole provodi se parcelacija a nakon što je formirana građevinska parcela pristupa se iskolčenju objekta.

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacija zemljišta unutar granica građevinskog područja može se provoditi u skladu s detaljnim planom uređenja, urbanističkim planom uređenja i rješenjem o utvrđivanju građevne čestice a neizgrađeno građevinsko zemljište može se parcelirati svakim prostornim planom ako za njega ne postoji obveza donošenja detaljnog plana.

Postupak izrade parcelacijskog elaborata obuhvaća:
* terensku izmjeru
* uredsku obradu
* izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se formira nova katastarska čestica u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Za provedbu potvrđenog parcelacijskog elaborata često je potrebno zatražiti pravnu pomoć te se stranci uručuje jedan primjerak potvrđenog parcelacijskog elaborata koji služi kao podloga za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Navedeni elaborat predaje se u katastarski ured na pregled i potvrđivanje.


ELABORAT EVIDENTIRANJA ZGRADA I DRUGIH GRAĐEVINA

Nakon izgradnje objekta, novogradnju je potrebno ucrtati u katastarske planove i upisati u katastarski operat te zemljišnu knjigu.
Prema Zakonu investitor je dužan ishoditi dokaz legalnosti zgrade npr. Uporabnu dozvolu, Rješenje o izvedenom stanju, na temelju završnog izvješća nadzornog inženjera potvrdu da za objekt izgrađen prema rješenju o uvjetima građenja nije potrebno ishoditi uporabnu dozvolu.
Za provedbu upisa zgrade ili druge građevine investitor je dužan ishoditi rješenje o kućnom broju. Nakon što je investitor ishodio dokaz legalnosti pristupa se izradi elaborata evidentiranja zgrada i drugih građevina.

Postupak izrade navedenog elaborata obuhvaća:

* terensku izmjeru
* uredsku obradu
* izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se novi objekt evidentira u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Navedeni elaborat predaje se u katastarski ured na pregled i potvrđivanje.

LEGALIZACIJA OBJEKATA

Postupak legalizacije bespravno sagrađenih zgrada provodi se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012), od 27.07.2012.


Uvjeti za legalizaciju:

- Nezakonito izgrađena zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH od 21.lipnja 2011.

- Nezakonito izgrađena zgrada može biti izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona ali može biti izgrađen i protivno prostornom planu koji važi na dan stupanja na snagu ovog Zakona.

- Ako je nezakonito izgrađena zgrada protivna prostornom planu, tada se na toj zgradi može ozakoniti najviše dvije etaže, od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju, koje donosi upravno tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu. Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

(1)  Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
 • tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
 • izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti


(2)   Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2 podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva


(3)  Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgranena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • iskaz površina i obračunske veličine zgrade, (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
 • foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)
 • iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva


(4)  Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2 podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka kopije katastarskog plana
 • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

ELABORAT ZA PROVEDBU U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Za pojedine nekretnine izvršena promjena u katastarskom operatu nije važeća dok ista promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi. Najčešći primjer su nesklad površina čestica u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi ili je objekt evidentiran u katastarskom operatu, ali u zemljišnoj knjizi ne. U takvom se slučaju pristupa izradi elaborata za provedbu u zemljišnoj knjizi.

Postupak izrade navedenog elaborata obuhvaća:
* terensku izmjeru
* uredsku obradu
* izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se promjena evidentira u zemljišnoj knjizi.

Navedeni elaborat predaje se u katastarski ured na pregled i potvrđivanje.

ELABORAT ZA EVIDENTIRANJE VODOVA

Elaborat vodova izrađuje se za novoizgrađeni vod i svaku drugu promjenu na vodu.
Jednim elaboratom vodova može se obuhvatiti više različitih novoizgrađenih, napuštenih i uklonjenih vodova kao i promjene na različitim vodovima ukoliko je riječ o kućnim priključcima.
Elaborat vodova često je uvjet za ishođenje uporabne dozvole tj. tehničkog pregleda izgrađenog objekta.

Navedeni elaborat predaje se upravnom tijelu na pregled.

GEODETSKA SITUACIJA ILI SITUACIONI PLAN

Geodetska situacija ili situacioni plan je prikaz stvarnog stanja na terenu s visinskim i položajnim prikazom detalja kao što su ograde, hortikultura, instalacije, tj. sve ono što bi naručitelju i projektantu moglo služiti kao korisna informacija u svrhu projektiranja za razne svrhe (kolni i pješački pristupi, terasasti vrtovi, hortikulturno uređenje i sl.).

Navedeni snimak ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim potpisom i pečatom.

ELABORAT ISKOLČENJA

Zakonska je obveza izrada Elaborata iskolčenja za objekte i druge građevine za koje se ne izrađuje geodetski projekt.
Prije gradnje pristupa se izradi elaborata iskolčenja prema tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio građevinske dozvole ili rješenja o uvjetima građenja.
Kroz elaborat se objekt smješta unutar međa građevinske čestice prema zadanim uvjetima kako u položajnom tako i u visinskom smislu, a zatim se pristupa i samom iskolčenju na terenu.

Elaborat iskolčenja u dovoljnom broju primjeraka ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim potpisom i pečatom.

SNIMAK STVARNOG STANJA

Snimak stvarnog stanja koristi se kao temelj za utvrđivanje razlika između stvarnog stanja na terenu i stanja evidentiranog na katastarskom planu. Stanje u katastru prikazuje se u crnoj boji, a ono snimljeno na terenu, a koje se razlikuje od katastarskog plana u crvenoj boji (jedno uklopljeno u drugo).

Namjena:
* za utvrđivanje površine stvarnog posjeda
* za uknjižbu na idealni dio
* za ishođenje uvjerenja za upotrebu – novi objekti
* za prodaju odnosno kupnju nekretnine
* za utvrđivanje stvarnog položaja međne linije

Navedeni snimak ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim potpisom i pečatom.

OZNAČAVANJE MEĐA

Međa predstavlja zamišljenu liniju do koje se proteže vlasnikova pravna vlast na nekretnini. Međe odnosno granice katastarskih čestica označavaju se međnim oznakama.
Međe se na terenu mogu označavati samo uz suglasnost i prisustvo svih susjeda.

Reference

• geodetska izmjera na terenu i izrada geodetskih elaborata za privatne naručitelje

- geodetsko praćenje izgradnje obiteljskih kuća - posebna geodetska podloga, usklađenje katastra i zemljišne knjige, iskolčenje, parcelacija, evidentiranje građevine u katastru i zemljišnoj knjizi, etažiranje

- legalizacija bespravno izgrađenih objekata – geodetske, arhitektonske i odvjetničke usluge

• praćenje izgradnje stambenih i poslovnih zgrada

- Centar za vozila d.d. – poslovna zgrada u Zagrebu, Capraška ulica
- Fill Stahl d.o.o. – poslovna zgrada Hruščica, Rugvica
- Feros d.o.o. – poslovne zgrade u Resniku, Hruščici i Kukuljanovu
- Zeleni Hit d.o.o. – poslovna zgrada Rugvica
- Facies d.o.o. – stambene zgrade u Strmcu, Mihaljevcu i Stenjevcu
- Kajzer dom d.o.o. i DIS d.o.o. kompleks stambenih zgrada – Zagreb, Kajzerica
-Adriainvest inženjering d.o.o. interpolacija stambeno poslovne zgrade u Meduličevoj 26, Zagreb
- Valipile d.o.o. – tvornica za preradu mesa u Dugom selu
- Ralu – distribucijski centar Rugvica
- Trgovački centar u Samoboru

• praćenje izgradnje i rekonstrukcije prometnica i mostova:

- ulice na području Dugog Sela, Zaprešića, Sv. Martina pod Okićem
- Zagrebačka obilaznica (Dugo Selo-Sveta Helena)
- autocesta Zagreb-Rijeka (Lučko-Klinča Selo)
- mostovi na području Bjelovara i Vrbovca
- rotor na državnoj cesti D8 kod Pirovca
- rekonstrukcija i proširenje Radničke ulice na Žitnjaku i Pešćenici
- prometnice na pristupu i oko centra IKEA
- rekonstrukcija asfaltnog zastora ceste D507 Krapinske Toplice – Gubaševo

• snimanje postojećih prometnica i mostova radi projektiranja u svrhu proširenja i uređenja:

- ulice na području Samobora, Selnice, Klinča Sela, Dugog sela
- mostovi na području Like
- autocesta Zagreb-Županja, dionica Slavonski Brod-Bajakovo
- most preko rijeke Krke u Kninu – Atlagića most (3D prikaz)
- most preko rijeke Korane u Slunju na državnoj cesti D1 (3D prikaz)
- stari most u centru Krapine (3D prikaz)
- drveni most Selce na Odri (3D prikaz)

• snimanje portala tunela (tunel Grič na autocesti Zagreb-Split) i izrada situacije u 3D prikazu

• snimanje crkve Moravička Sela i izrada situacije u 3D prikazu

• praćenje sanacije klizišta na području Zagrebačke županije.

• snimak izvedenog stanja objekata radi ishođenja Rješenja o izvedenom stanju

- kamp Šimuni, Pag
- Poliester Univerzal, Mala Gorica
- Auspuh Lastovčić d.o.o., Sveta Nedelja
- DVD i društveni domovi općine Rugvica
- Bio park Divlje vode, Gabrovica
- poslovna suradnja s agencijom Opereta na obiteljskim kućama i stambenim zgradama

• snimanje izvedenih vodova (elektroenergetski vodovi, odvodnja i vodovod)

- pogon Tempo d.d., Rakitje
- Hrvatski državni arhiv, Kerestinec
- stambeni kompleksi Vukomerec, Sesvete-Kobiljak
- gradski vodovod i odvodnja na području Zagreba u suradnji sa tvrtkama Kinder gradnja, Kom eko , Kolektor

• izrada Geodetskih projekata:

- Akademija likovne umjetnosti – Ilica, Zagreb
- Badel 1862 ul. Grada Gospića, Zagreb
- Centar za rehabilitaciju Rijeka
- Kajzer dom, Celing, Incel, DIS, Jozef gradnja - stambene zgrade Kajzerica, Klara i Jarun
- Javna ustanova Park prirode Žumberak, posjetiteljski centar
- Valipile, pogon Dugo selo
- Klimaoprema d.d., Samobor
- Atlantis gradnja, apartmani Mandre
- Pharmatheka Consult, Poljanica Bistranska
- Gaj Grupa, Donja Bistra
- privatne obiteljske kuće

• očevid i vještačenje u postupcima povrata nacionalizirane imovine (Rimokatolička crkva)

Kontakt


Pervisus d.o.o. za geodetske poslove
Nova cesta 8
10434 Strmec Samoborski

Telefon:  +385 (0)1 4658 229
 
Fax: +385 (0)1 5606 921
 
Mobitel:  +385 (0)91 8895 131
 +385 (0)99 4658 229
 
Radno vrijeme:  pon - pet 08:00 - 16:00
 i po dogovoru
 
Email: ivica@pervisus.hr
  itusinec@gmail.com

Kontaktirajte nas